Arkiv:

De Röda korna - värda att firas!

Den 10-11 juni 2005 kommer avelsintresserade och SRB-vänner från hela världen att mötas i Sydafrika för att utbyta tankar om de röda mjölkraserna och deras framtid.

För bara några år sedan ansågs de röda mjölkraserna vara av relativt liten betydelse och med undantag av Röd Holstein (som egentligen bara är en "vanlig" Holstein i röd förklädnad), så levde de röda mjölkraserna i skuggan av den jätte som Holsteinrasen onekligen är på världsarenan. Men idag har situationen förändrats radikalt och de röda raserna har all anledning att fira.

Försöksresultat som slog ner som en bomb

Vid ADSA-kongressen i Phoenix i maj 2003 presenterade nämligen den amerikanske professorn Leslie Hansen de första resultaten från korsningsförsöken i södra Kaliforniens jättebesättningar – och resultaten föll ned som ett bombnedslag i hela mjölkvärlden. Sedan mer än tre decennier hade Holsteinkon regerat enväldig som världens utan konkurrens största och mest effektiva mjölkmaskin. Men nu såg hon sig plötsligt besegrad - till och med i fråga om mjölkmängd - av en liten obetydlig röd ko långt uppifrån Norra Europa - SRB och NRF.

Dessa korsningsförsök hade påbörjats för att försöka förbättra fruktsamhet och andra funktionella egenskaper som verkligen var på nedåtgående i dessa jättestora Holsteinbesättningar i Södra Kalifornien. Men när man började jämföra data, fann man till sin förvåning att korsningarna mellan Holstein och de Skandinaviska röda raserna hade överträffat inte bara övriga testade korsningar, utan även den rena Holsteinrasen i fråga om Produktion!

Tack vare en ensidig avel på produktion och "mjölktyp" har Holsteinrasen under de senaste decennierna förvandlats till en otroligt effektiv maskin for att producera mjölk. Men i takt med den stigande produktionsförmågan har fruktsamhet och robusthet minskat i motsvarande takt och i Holsteinbesättningar världen över har man idag stora problem med ökad utslagning, dålig rekrytering och dålig honlig fertilitet.

Problematiskt att få svarta mjölkmaskiner dräktiga

Även om en ko som har avlats enbart för produktion och typ är kapabel att producera många liter mjölk - och i vissa fall även kan bli långlivad – så har denna typ av avelsarbete oftast lett till allvarliga reproduktionsstörningar. Idag vet vi att en ensidig avel baserad enbart på produktion och "mjölktyp" har en starkt negativ genetisk korrelation med såväl honliga fruktsamhet som sjukdomsresistens – och då speciellt mastitresistens. Detta, i förening med en kraftigt stigande inavel inom Holsteinrasen, förklarar till stor del varför denna tidigare så funktionella ras numera har så stora fertilitets- och hälsoproblem.

Holsteinkvigornas kalvningar har blivit verkliga mardrömmar för många mjölkproducenter. Somliga har då tagit till Jersey- eller köttrastjurar for att inte riskera att förlora sina värdefulla kvigor i svåra kalvningar. I många stora besättningar har rekryteringen blivit ett allvarligt problem, då de kalvar som föds och överlever inte räcker till för att ersätta de kor som självdör eller slås ut på grund av reproduktionsproblem, mastiter eller klövsjukdomar.

Den svenska modellen förlöjligades i början …

I några länder, som t.ex. Frankrike, Holland, Australien, Nya Zeeland och de Skandinaviska länderna - där det oftast är ägaren själv som mjölkar sina kor och som därför också själv måste kämpa handgripligen med problemen - hade man redan börjat söka efter lösningar.

Många tog sin tillflykt i korsningar for att utnyttja den "hybrida vigören" - men i Sverige tillämpar man sedan mer an 30 år ett avelsarbete baserat på ett urval for många egenskaper. Detta urval for många egenskaper samtidigt (TMI eller Total Merit Index) förlöjligades i början av många genetiker i resten av världen. Man ansåg att det var omöjligt att uppnå några avelsframsteg på detta sätt och att t.ex. mastit enbart var en fråga om felaktiga rutiner och bristande hygien.

… men nu är det annat ljud i skällan

Men trots kritiken fortsatte man i Sverige att selektera för mer än 50 ekonomiskt viktiga egenskaper eller delegenskaper - inklusive funktionella egenskaperna med mycket låg arvbarhet. De tjurar vars döttrar hade problem med att bli dräktiga, att föda en levande kalv eller hade alltför dålig mastitresistens gallrades bort - hur hög produktion de än nedärvde.

Tack vare stora dottergrupper och ett strängt urval har man fått fram en ras med hög fertilitet och lätta kalvningar, som dessutom har hög produktionsförmåga, både i fråga om mjölk och protein. Dessutom värderas köttproduktionen hos tjurens slaktade avkommor. På grund av denna minutiösa uppföljning av varje tjur och hans avkommor har man lyckats få fram en ras som idag - tack vare fantastiska egenskaper för såväl produktion som funktion - väcker stor uppmärksamhet världen över.

Problemfria kor är ekonomiska kor

Det Svenska selektionsindexet är ett ekonomiskt index, där vikt endast läggs vid egenskaper som bidrar till att förbättra bondens ekonomi. Så hade t.ex. den hittills mest framgångsrike SRB tjuren –Backgård - en något svag rygglinje som säkert inte hjälpt honom att vinna några priser i utställningsringen. Men Backgård var en stark, lugn tjur som förutom hög produktion med bra halter nedärvde utmärkta funktionella, grunda och exceptionellt väl ansatta juver. Hans döttrar har bra temperament, blir lätt dräktiga, kalvar utan problem och rör sig problemfritt på mycket starka och korrekta ben.

Tursamt nog för mjölkproducenter världen över, ansåg de svenska genetikerna att alla dessa egenskaper var mycket viktigare än en absolut rak rygglinje. Det är inte lätt att finna så många positiva egenskaper förenade i en enda tjur och idag har Backgård många framgångsrika söner och döttrar över hela världen. Genom Backgård och andra tjurar som han, kunde svenskarna bevisa att deras avelsarbete med selektion for TMI fungerar och SRB-rasens succéhistoria fortsätter.

USA – en exportmarknad som exploderat

SRB-rasens största marknad utanför Skandinavien finns idag i USA. Les Hansens korsningsförsök visade att man inte bara löste fertilitets- och överlevnadsproblemen utan att SRB- Holsteinkorsningarna dessutom uppvisade fantastiska produktionsresultat. Ingen kunde tro sina öron när de första resultaten offentliggjordes. SRB-Holsteinkorsningarna överträffade inte bara de övriga raserna som använts vid korsningsförsöken (Normandie, Jersey och Montbeliarde) utan de överträffade dessutom de rena Holsteinkorna med 6,8 % i fråga om mjölk och halter, och dessutom hade de absolut lägsta celltalen!

Man misstänkte att dessa resultat var en ren tillfällighet, eftersom de testade SRB korsningarna var färre till antal än de övriga raserna/korsningarna och att resultaten därför inte var representativa. Men när nästa omgång korsningsförsök presenterades och nu med liknande antal djur av varje ras/korsning, ökade De Svenska sitt försprång från 6,8 till 7 procent!  Från en blygsam export på 4 – 5 000 doser per år, steg exporten av SRB sperma till USA till 50 000 doser under första delen av 2004 - och efterfrågan bara ökar...

SRB-framgångar över hela världen

Italien ar ett annat land där SRB rasen röner stort intresse. Italien är den tredje största importören av SRB-genetik både i fråga om sperma och om levande djur. Den höga avkastningen i kombination med höga halter och låga celltal gör att SRB kornas mjölk medger ett extremt utnyttjande vid osttillverkning och idag används mjölken vid tillverkningen av den traditionsrika Parmesanosten i Norra Italien.

I Australien har SRB-rasen använts sedan mer än 20 år tillbaka för att förbättra egenskaperna hos den inavlade Illawarrarasen och den moderna "Aussie Red" som idag till nästan 80 % består av SRB. Vid ren betesdrift ligger dessa röda kor inte efter Holstein i fråga om produktion och de förenklar dessutom arbetet för den Australiensiske bonden genom sina lätta kalvningar och sin förmåga att snabbt bli dräktiga.

Inom den Nya Zeeländska Ayrshirerasen ligger en son till Backgård - Kilfennan Challenge - i topp tillsammans med tjurar med nyzeeländska Holsteintjurar och tätt efter honom följer andra Skandinaviska Ayrshiretjurar med både finskt och svenskt ursprung. Dessa fakta motsäger den ofta hörda teorin att en ras som avlas och uppföds i uppstallade förhållanden inte kan fungera i betesdrift. SRB-rasen har visat att den fungerar perfekt i alla produktionssystem och att nyckeln till framgångarna inte ligger i platsen där en ras avlas, utan i de kriterier som används vid urvalet. 

Ökat intresse i hela Sydamerika

I Argentina finns det sedan 14 år en korsningsbesättning på 350 kor av SRB-Holstein korsningar och ju högre SRB-procenten blir desto bättre blir resultaten. I provinserna Cordoba och Santa Fe, längre norrut, är man också mycket intresserad av tjurkalvarnas köttegenskaper.

I Chile används SRB rasen för korsning med Holstein av samma anledning som i andra länder för att förbättra fertiliteten och få lätta kvigkalvningar, utan att för den skull förlora i produktion. Rasen används också för att förbättra mjölkproduktionen hos den traditionella Overo Colorado rasen, en tung "dual purpose" ras, som är härdig och ger mycket kött, men som har en usel mjölkproduktion på ca 3 000 liter/år.

I Colombia används svenska tjurar för att förbättra fertilitet, halter och ben inom den Colombianska Ayrshirerasen men SRB används även av Colombias största mejerikooperativ – COLANTA - för att öka proteinhalten då Holsteinkorna har svårt att komma upp i ens de 3 % som mejeriindustrin eftersträvar.

Till Uruguay importerades den första SRB sperman under 2003 och de första kalvarna föds nu. Till Brasilien anländer förmodligen den första termosen med SRB-sperma i början på 2005. I Peru håller man på med pappersexercisen for att kunna importera till nästa år och förhoppningsvis kommer svenska tjurar att vara i bruk även i Venezuela under 2005, for att där bidra till att förbättra produktionen hos de inhemska raserna med mycket Zebu och criolloblod.

Missa inte ”Röda-ko-kongressen” i Sydafrika

Sydafrika har redan ett växande antal mjölkkor med Skandinaviskt blod, där korsningarna gjorts på Holstein, men också i Ayrshire- och Korthornsbesättningar. Så nog har de röda raserna många anledningar att fira vid den "Internationella Röda Ko Kongressen" (IRCC) i Sydafrika i juni 2005 - men även mycket att planera inför en framtid som idag är mer lysande än någonsin.

Föredragshållare från hela världen kommer att medverka vid IRCC, bland dem är Professor Les Hansen, som kommer att presentera de senaste resultaten från sina korsningsförsök i Kalifornien. Han har redan redovisat kalvningar och dödfödslar, men kommer nästa år även att kunna visa upp de reproduktiva resultaten för de olika raserna och korsningarna. Den kände genetikern och kolumnisten från "Hoards Dairyman", Bennet Cassell kommer att tala om urvalet INOM raserna och man kommer även att få ta del av jämförande försök som utförts i ren betesdrift på Irland.

Producenter och avelsintresserade från hela världen kommer att mötas i Sydafrika for att utbyta information om sina röda kor i olika miljöer och för att komma överens om hur man bäst skall lyckas att bibehålla dessa raser som funktionella och gångbara alternativ till Holsteinrasen i olika produktionssystem världen över. 

Elisabeth Avendaño

Haras Tres Coronas
(6405) 30 de Agosto
Argentina
Tel: 00 54-(0)2392-471468
E-mail:
elisabeth@avendano.info  

 

 

© 2010 Per E. Falk, Uppsala, Sweden..
Sidan senast ändrad den 27 mars 2010.